Β´ Kυριακὴ τῶν Νηστειῶν
Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Δοξαστικόν. Ἦχος πλ. β’.

Ὅσιε τρισμάκαρ...

Μουσικὸν κείμενον ὑπὸ τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασυβούλου Στανίτσα.

Σελίδες [1] [2]

 

Δοξαστικὸν τῶν Ἀποστίχων. Ἦχος πλ. δ’.

Ἡ γρήγορος γλῶσσα σου...

Μουσικὸν κείμενον ὑπὸ τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασυβούλου Στανίτσα.

Σελίδες [1] [2]

ΑΙΝΟΙ

Ἦχος α’.

Τὴν μακαρίαν ἐν κόσμῳ...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 0΄ 53΄΄]

 

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ

Δόξα... Ἦχος πλ. β´.

Τοῖς ἐν σκότει ἁμαρτημάτων...

Μουσικὸν κείμενον ὑπὸ τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασυβούλου Στανίτσα.

Σελίδες [1] [2]

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 2΄ 36΄΄]

ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. δ´.

Χαλινοὺς ἀποπτύσας...

Μουσικὸν κείμενον ὑπὸ τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασυβούλου Στανίτσα.

Σελίδες [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 5΄ 57΄΄]

Τὰ τροπάρια μετὰ τὸν Ν´ ψαλμόν.

Ἐπιστροφή