Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

ΚΑΝΩΝ

Αἱ α´, ε´, ζ´ ᾠδαὶ τῶν Καταβασιῶν.Ἦχος πλ. α´.

Τῳ Σωτῆρι Θεῷ...

Ὀρθρίζοντες...

Ὁ ἐν καμίνῳ πυρός...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 3΄ 13΄΄]

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]