Κυριακὴ τοῦ Πάσχα

Τροπάριον

Ἦχος πλ. α’.

Δεῦτε λάβετε φῶς...

Ψάλλουν ὁ Ἄρχων Πρωτ. τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Βασίλειος Νικολαΐδης μετὰ τοῦ Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου κ. Βασιλείου Εμμανουηλίδου.
[ 1΄ 43΄΄]

Ἀπολυτίκιον τῆς Ἀναστάσεως

Ἦχος πλ. α’.

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος.

Ψάλλει ὁ π. Παναγιώτης Τσινάρας.
Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός Ἁγίου Γεωργίου - Φανάριον.
[ 1΄ 32΄΄]

Μέλος ἀργόν. Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
[ 3΄ 04΄΄]

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Κανών. Ἦχος α’.

Ἀναστάσεως ἡμέρα...

Εἱρμοὶ καὶ τροπάρια ἀπὸ τὴν α´ και γ´ ᾠδὴ τοῦ Κανόνος τοῦ Πάσχα.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
Ἅγιος Δημήτριος Ἀμπελοκήπων, 1972.
[ 2΄ 33΄΄]

Εἱρμὸς α´ ᾨδῆς

Ἀναστάσεως ἡμέρα...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
[ 1΄ 00΄΄]

Εἱρμὸς θ´ ᾨδῆς

Ὁ Ἄγγελος ἐβόα...

Φωτίζου...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
[ 1΄ 39΄΄]

 

Εἰς τοὺς Αἴνους

Ψάλλομεν Ἀναστάσιμα δ´ τοῦ α´ ἤχου, καὶ τὰ Στιχηρὰ τοῦ Πάσχα

Ἦχος πλ. α’.

Πάσχα ἱερὸν ἡμῖν σήμερον...

Ψάλλει ὁ κ. Βασίλειος Ἐμμανουηλίδης, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.
[ 1΄ 05΄΄]

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως...», ἀντὶ τοῦ «Ἄξιόν ἐστι...» λέγομεν·

Καταβασία τῆς θ´ ᾨδῆς. Ἦχος α´.

Ὁ Ἄγγελος ἐβόα...

Φωτίζου...

Ψάλλει ὁ π. Παναγιώτης Τσινάρας.
[ 5΄ 24΄΄]

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]