ΑΡΧΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ της Μ. τ. Χ. Ε.
 

Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Λεωνίδας Ἀστέρης ἐγεννήθη εἰς τὴν πάλαι ποτέ μεγαλώνυμον Κοινότητα τοῦ Γαλατᾶ Κωνσταντινουπόλεως τὸ 1936, ὅπου καὶ ἄρχισε τὴν μουσική του σταδιοδρομία πεντάχρονος εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου ὡς Κανονάρχος. Ἐμαθήτευσε εἰς τὸν καλλίφωνον καὶ μύστην τῆς παραδόσεως ἀείμνηστον Πρωτοψάλτην τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Παναγιώτην Κωνσταντινίδην.

Δεκαετής καὶ δεκατριετής δίς προσελήφθη ἀπό τὸν Ἄρχοντα Λαμπαδάριον Θρασύβουλον Στανίτσα καὶ ἀπό τὸν Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην Κωνσταντῖνον Πρίγγον εἰς τὸν Πατριαρχικόν Ναόν. Μετά τὴν μεταφώνησίν του ἔψαλε ὡς Δομέστικος μὲ τὸν πρῶτο διδάσκαλο του εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν τοῦ Χριστοῦ Σωτῆρος Γαλατᾶ.

ς Πρωτοψάλτης ὑπηρέτησε ἀπὸ τὸ 1958 ἓως τὸ 1963 εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Θεοδώρων Βλάγκας μὲ Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τὸν π. Ἰωάννην Γαλάνην, μαθητήν τοῦ Ἰακώβου Πρωτοψάλτου ( Ναυπλιώτου ) ἀπό τὸν ὁποῖον ἐδιδάχθη πολλά.

πὸ τὸ 1963 ἓως τὸ 1979 ὡς Πρωτοψάλτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων μὲ συνάδελφον Β´ ἱεροψάλτην τὸν καλλικέλαδο, θεωρητικόν καὶ ταχυγράφον Στέφανον Μπρούσαλη. Ἐδῶ ἡ θεία πρόνοια τὸν φέρει σὲ ἐπαφή μὲ τὸν τελευταῖον Μέγα Δομέστικο Ἀναστάσιο Μιχαηλίδη, ἀπὸ τὸν ὁποῖον μέχρι τῆς τελευταίας του πνοῆς ἐδιδάχθη αὐτά τὰ ὁποῖα ἔπρεπε νὰ γνωρίζῃ, ὅταν ἀργότερον θὰ ἀνελάμβανε τὸ βαρύ φορτίο τοῦ Πρωτοψάλτου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.

πὸ τὸ 1979 ἓως τὸ 1984 ἔψαλεν εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων ὡς Πρωτοψάλτης τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς. Τὸ 1984 καλεῖται ἀπὸ τὸν ἀοίδιμον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Δημήτριον καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διὰ νὰ ἀναλάβῃ τὴν πρωτοψαλτίαν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ὅπου καὶ ὑπηρετεῖ μέχρι τῆς σήμερον.

Λεωνίδας Ἀστέρης τυγχάνει ἀπόφοιτος τοῦ Ὠδείου Λυρικῆς Σκηνῆς καὶ Τέχνης καὶ Πρωταγωνιστής τῆς Λυρικῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τὸ 1969 ἓως τῆς σήμερον, ἑρμηνεύσας πάμπολλα ἔργα τοῦ γερμανικοῦ καὶ ἰταλικοῦ ρεπερτορίου. Ἐμαθήτευσε εἰς τὴν Μοζάρτιον Σχολήν τῆς πόλεως Σάλσμπουργκ σὲ μεγάλους διδασκάλους τοῦ ἄσματος (Σράϊρερ, Ντίσκαου). Ἐβραβεύθη εἰς διαγωνισμόν μὲ τὸ Βραβεῖον Κάρλ Ὂρφ μὲ τὴν προσωπική του συναυλία εἰς τόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Βλασίου (Saint Blasius Kirche).

Διδάσκει ἀπό τριετίας εἰς τὸ Τμῆμα Μουσικῆς Ἐπιστήμης καὶ Τέχνης τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τὸ τόσον ζωτικόν μάθημα διὰ τοὺς ἱεροψάλτας τὴν ὀρθοφωνίαν καὶ τεχνικήν καλοφωνίας.