Μανουὴλ Χρυσάφης ὁ Β'

Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.

Μανουὴλ Χρυσάφης, ὁ νέος, Πρωτοψάλτης τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, Βυζάντιος τὴν πατρίδα, ἀκμάσας τῷ 1660, μελοποιὸς ἄριστος.

Συνύφανε τὸ Παλαιὸν ἢ Ἀργὸν Ἀναστασιματάριον (εἰς ὃ ἐμέλισε καὶ τὰ Ἑωθινὰ Λέοντος τοῦ Σοφοῦ) καὶ τὸ Παλαιὸν ἢ Ἀργὸν Στιχηράριον (εἰς ὃ ἔχει μαθήματα καὶ ὁ συγχρονήσας αὐτῷ Βαρθολομαῖος μοναχὸς Δομέστικος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἱερᾶς μονῆς τῆς Λαύρας).

Ἐμελοποίησε Χερουβικὰ «Οἱ τὰ Χερουβίμ», τῆς Μεγάλης Πέμπτης, τοῦ Μεγάλου Σαββάτου καὶ τῆς λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων, κοινωνικὰ τῶν Κυριακῶν εἰς τοὺς ὀκτὼ ἤχους καὶ ἄλλα τοιαῦτα τοῦ ἐνιαυτοῦ· ἀνοιξαντάρια, πολυελέους, δοξολογίας, πασαπνοάρια ἀργὰ τοῦ ὄρθρου, εἱρμοὺς καλοφωνικούς, κρατήματα, θέματα τοῦ Οἰκηματαρίου καὶ τοῦ Μαθηματαρίου, πρὸς δὲ καὶ μίαν Προπαίδειαν κατὰ τὸ Ἀργὸν Στιχηράριον εἶδος πρὸς γύμνασιν τῶν ἀρχαρίων, καὶ ἄλλα.

Ἐπιστροφή