Βιογραφικόν

Τον Δεσπότην...

Κεκραγάρια

Θεοτόκε Παρθένε...
Και ευλογημένος...

Θεός Κύριος...
Του λίθου σφραγισθέντος...

Τον τάφον σου Σωτήρ...
Μητέρα σε Θεού..

Εν τω Σταυρώ...

Εν τω θλίβεσθαι με...
Σου η τροπαιούχος...
Νέκρωσιν υπέστη...

Σε τήν μεσιτεύσασαν...
Τήν αιχμαλωσίαν Σιών
...
Ο τά ύδατα πάλαι....
Νικητής τροπαιούχος...

Ελέησον με ο Θεός...

Ότι ήραν τον Κύριον...

Πάσα πνοή... - Ήχος α΄
Υμνούμεν σου Χριστέ...
Ο τον Άδην σκυλεύσας...

Δεύτε πάντα τα έθνη...

Πάσα πνοή... - Ήχος πλ. α΄

Εωθινά

Δύναμις

Χερουβικά

Λειτουργικά - Άξιον εστι

Αινείτε τον Kύριον...

Της μετανοίας...
Τα πλήθη...

Παραβολαίς εμβιβάζων...
Ως Τελώνης στενάζω...

Ταις εξ έργων καυχήσεσι...

Ως ο Άσωτος υιός...

Πάτερ αγαθέ...

Ασπόρου συλλήψεως...

Ω ποία ώρα τότε...

Προκαθάρωμεν...

Όταν τίθωνται θρόνοι...
 
Βοηθός και σκεπαστής....

Την ημέραν την φρικτήν...

Ως εν ηπείρω πεζεύσας...
Δροσοβόλων μεν...

Η χάρις επέλαμψε...

Θαλάσσης το ερυθραίον...
Λίθος αχειρότμητος...

Εν σοι νυν αγάλλεται...
Σαρκός το εκτύπωμα...

Την μακαρίαν εν κόσμω...
Τοις εν σκότει...

Την υψηλόφρονα γνώμην...

Αμέτρητα σοι πταίσας...
Νηστείας εναρξάμενοι...

Μάρτυρες Κυρίου...
Τα ουράνια υμνεί σε...

Απολυτίκια