Ἰωάννης Βυζάντιος

Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.

Ἰωάννης Βυζάντιος, Πρωτοψάλτης τῆς Μ. Ἐκκλησίας χειροθετηθεὶς μετὰ τὸν θάνατον Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου, ου ὡς ἐκ τοῦ βαθέως γήρατος οἰκουροῦντος διετέλεσε πρότερον τοποτηρητής (1855).

Ἐγεννήθη εἰς Νεοχώριον τοῦ Βοσπόρου, μαθητὴς γενόμενος Θεοδώρου Συμεὼν τοῦ Κοντοῦ ἐπωνυμουμένου. Εἰσήχθη εἰς τὸν πατριαρχικὸν ναὸν ὡς Β´ δομέστικος τῷ 1824 ἐπὶ Ἀγαθαγγέλου, Λαμπαδάριος διωρίσθη τῷ 1831 ἐπί Κωνσταντίου Α´ τοῦ ἀπὸ Σιναίου, Πρωτοψάλτου ὄντος τοῦ μελωδικωτάτoυ Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου, Πρωτοψάλτης δὲ ἀνεδείχθη κατὰ τὴν α´ πατριαρχείαν Ἰωακεὶμ τοῦ Β´.

Ἐκοσμεῖτο διὰ φωνῆς ζωηρᾶς καὶ ὕφους ἐκκλησιαστικωτάτου. Ἐξέδωκεν ἑπτάκις τὸ Ἀναστασιματάριον, τὸ Εἱρμολόγιον τῶν Καταβασιῶν Πέτρου τοῦ Πελοποννησίου δίς, τὰ χερουβικὰ καὶ κοινωνικὰ τοῦ Πέτρου, μίαν Ἀνθολογίαν μονότομον, συλλογὴν καλοφωνικῶν Εἱρμῶν διαφόρων ποιητῶν, καὶ τὴν τετράτομον Πανδέκτην μετὰ τοῦ Στεφάνου τοῦ Λαμπαδαρίου.

Ἐμέλισεν ᾠδᾶς τινὰς εἰς Πατριάρχας, τὸν εἰς ἦχον βαρὺν καλοφωνικὸν εἱρμὸν «Κύκλῳ τῆς τραπέζης σου» καί τινας κανόνας τῶν Δεσποτικῶν καὶ Θεομητορικῶν ἑορτῶν. Τοῦτον ἀποθανόντα τῇ 20ῇ Ἰουλίου τοῦ 1866 διεδέχθη Σταυράκης ὁ Γρηγοριάδης.

Ἐπιστροφή