ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

- Δεύτε άπαντες...        5΄ 03΄΄]
Δοξαστικόν των
Αίνων Κυριακής των Προπατόρων εις ήχον βαρύν.  Σύνθεσις υπό
Θρ. Στανίτσα, ’ρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε.  Ψάλλει ο ’ρχων Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος
15.-12 -.2002:  Ι. Ν. Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω.

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟ  ΤΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΥ  ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

- Των νομικών διδαγμάτων...        3΄ 19΄΄]
Κ. Πρίγγου εις ήχον πλ. δ΄. Ψάλλει η χορωδία του Συλλόγου Μουσικοφίλων Κων/πόλεως.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

- Βηθλεέμ ετοιμάζου...        1΄ 57΄΄]
Ιδιόμελον της α΄ Ώρας εις ήχον πλ. δ΄ -
Ψάλλει η χορωδία του Συλλόγου Μουσικοφίλων Κων/πόλεως.

- Δεύτε χριστοφόροι λαοί...        3΄ 30΄΄]
Δοξαστικόν της ς΄ ΄Ωρας εις ήχον πλ. α΄ -
Ψάλλει η χορωδία του Συλλόγου Μουσικοφίλων Κων/πόλεως.

- Δανιήλ ανήρ επιθυμιών...        2΄ 12΄΄]
Δοξαστικόν Προεόρτιον του εσπερινού της προ του Χριστού γεννήσεως εις ήχον πλ. β΄.
Ψάλλει η χορωδία του Συλλόγου Μουσικοφίλων Κων/πόλεως.

- Του Κυρίου Ιησού γεννηθέντος...        [  1΄ 09΄΄]
Ιδιόμελον του Εσπερινού εις ήχον β΄.
Ψάλλει ο ’ρχ. Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. Δημοσθένης Παϊκόπουλος

- Τι σοι προσενέγκωμεν Χριστέ...       2΄ 27΄΄]
Ιδιόμελον Εσπερινού Χριστουγέννων εις ήχον β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Δημήτρης Μαγούρης.

- Αυγούστου μοναρχήσαντος επί της γης...       [  4΄ 46΄΄]
Δοξαστικόν του Εσπερινού εις ήχον β΄.
Ψάλλει ο ’ρχ. Δομεστίκος της Μ.τ.Χ.Ε. Δημοσθένης Παϊκόπουλος

- Θεός Κύριος... Η γέννησις σου...        2΄ 55΄΄]
Απολυτίκιον της εορτής των Χριστουγέννων εις ήχον δ΄. Ψάλλουν αμφότεροι οι Χοροί της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. - 1961

- Δεύτε ίδωμεν πιστοί... Τι θαυμάζεις Μαριάμ... Ο αχώρητος παντί...         4΄ 37΄΄]
Εις ήχον δ΄. Ψάλλουν αμφότεροι οι Χοροί της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. - 1961

- Δοξα... Τα σύμπαντα σήμερον... Δόξα εν Υψίστοις Θεώ...        [  2΄ 24΄΄]
Εις τον Ν΄ Ψαλμόν της εορτής, εις ήχους β΄και  πλ. β΄ αντιστοίχως. 
Ψάλλει ο Α΄ χορός της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. - 1961

- Τα σύμπαντα σήμερον...        2΄ 33΄΄]
Εις ήχους β΄ και πλ. β΄ αντιστοίχως
.
Ψάλλει ο Θρασύβουλος Στανίτσας, ’ρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. - 1974

- Δόξα εν Υψίστοις Θεώ...        [  1΄ 57΄΄]
Εις τον Ν΄ Ψαλμόν της εορτής, εις ήχον πλ. β΄- Ψάλλει ο ρχων Πρωτ. Μ.τ.Χ.Ε. Βασίλειος Νικολαϊδης.

-  Χριστός γεννάται...        2΄ 25΄΄]
Α΄ Ωδή των Κανόνων εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο Θρασύβουλος Στανίτσας, ’ρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. - 1974

- Χριστός γεννάται... Τω παντάνακτος...        [  4΄ 06΄΄]
Ειρμός α΄ και ζ΄ ωδών των Καταβασιών των Χριστουγέννων.  Μέλος αργόν εις ήχον α΄.  Ψάλλει ο Κωνσταντίνος Πρίγγος, ’ρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε.

- Χριστός γεννάται... Έσωσε λαόν...       [ 3΄ 37΄΄]
Ειρμοί διπλών Καταβασιών εις ήχον α΄.
Ψάλλουν ο Σχολάρχης σεβ. Μητρ. Σταυρουπόλεως Μάξιμος και ο Β΄ χορός της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. - 1961

- Χριστός γεννάται... Έσωσε λαόν... Μεγάλυνον ψυχή μου...       [  9΄ 14΄΄]
Διπλαί Καταβασίαι και η θ΄ Ωδή του Κανόνος εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο Θρασύβουλος Στανίτσας, ’ρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. - 1974

- Χριστός γεννάται... ~ Εκ νυκτός έργων...  Μέρος α΄        7΄ 02΄΄]
Διπλαί καταβασίαι Χριστουγέννων -  Ψάλλουν οι Βασίλειος Νικολαϊδης ρχων Πρωτ.  της Μ.τ.Χ.Ε. και ο Βασίλειος Εμμανουηλίδης ρχων Λαμπαδάριος αυτής.

- Σπλάγχνων Ιωναν... ~ Μήτραν αφλέκτως... Μέρος β΄        6΄ 00΄΄]
Διπλαί καταβασίαι Χριστουγέννων -  Ψάλλουν οι Βασίλειος Νικολαϊδης ρχων Πρωτ.  της Μ.τ.Χ.Ε. και ο Βασίλειος Εμμανουηλίδης ρχων Λαμπαδάριος αυτής.

- Μεγάλυνον ψυχή μου... ~ Μεγάλυνον ψυχή μου την λυτρωσαμένην...       [  6΄ 09΄΄]
Μεγαλυνάρια της εορτής των Χριστουγέννων, εις ήχον α΄. -  Ψάλλουν οι Βασίλειος Νικολαϊδης ρχων Πρωτ.  της Μ.τ.Χ.Ε. και ο Βασίλειος Εμμανουηλίδης ρχων Λαμπαδάριος αυτής.

- Μεγάλυνον ψυχή μου... ~ Μυστήριον Ξένον... Στέργειν μεν...        2΄ 07΄΄]
Μεγαλυνάρια της εορτής των Χριστουγέννων, εις ήχον α΄. -  Ψάλλουν οι Βασίλειος Νικολαϊδης ρχων Πρωτ.  της Μ.τ.Χ.Ε. και ο Βασίλειος Εμμανουηλίδης ρχων Λαμπαδάριος αυτής.

- Επεσκέψατο ημάς...        1΄ 05΄΄]
Εξαποστειλάριον της εορτής των Χριστουγέννων, εις ήχον γ΄.
Ψάλλει ο Θρασύβουλος Στανίτσας, ’ρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. - 1974

- Επεσκέψατο ημάς...        1΄ 04΄΄]
Εξαποστειλάριον της εορτής εις ήχον γ΄- Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. Μ.τ.Χ.Ε. Βασίλειος Νικολαϊδης.

- Πάσα πνοή... Ευφραίνεσθε Δίκαοι...        [  3΄ 08΄΄]
Ιδιόμελα των Αίνων της εορτής των Χριστουγέννων, εις ήχον δ΄.
Ψάλλει ο Θρασύβουλος Στανίτσας, ’ρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. - 1974

- Ευφραίνεσθε δίκαιοι... Ο Πατήρ... Θεοτόκε Παρθένε... Δεύτε ανυμνήσωμεν...       [  3΄ 39΄΄]
Ιδιόμελα των αίνων της εορτής των Χριστουγέννων, εις ήχον δ΄.
Ψάλλουν αμφότεροι οι Χοροί της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. - 1961

- Ο Πατήρ ευδόκησεν...        0΄ 49΄΄]
Στιχηρόν των Αίνων της εορτής, εις ήχον δ΄- Ψάλλει ο ’ρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.

- Ότε καιρός...         3΄ 15 ΄΄]
Δοξαστικόν των Αίνων της εορτής
των Χριστουγέννων, εις ήχον πλ. β΄ . Ψάλλει ο Α΄ χορός της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. - 1961

- Σήμερον ο Χριστός...        2΄ 29 ΄΄]
Και νυν... των Αίνων της εορτής, εις ήχον β΄ Ψάλλει ο ’ρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.

- Σήμερον ο Χριστός...        2΄ 00 ΄΄]
Εις το Και νυν των Αίνων της εορτής
των Χριστουγέννων, εις ήχον β΄ . Ψάλλει ο Β΄ χορός της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. - 1961

-  Έσωσε λαόν...        2΄ 39΄΄]
Ο Ειρμός της Α΄ Ωδής του Κανόνος - Μέλος Αργόν εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο ’ρχων Δομεστίκος της Μ.τ.Χ.Ε. Δημοσθένης Παϊκόπουλος

- Στέργειν μεν ημάς...        2΄ 38΄΄]
Ο Ειρμός της Θ΄ Ωδής του Κανόνος - Μέλος Αργόν εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο ’ρχων Δομεστίκος της Μ.τ.Χ.Ε. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

                                             ΚΥΡΙΑΚΗ  ΜΕΤΑ  ΤΗN  ΧΡΙΣΤΟΥ  ΓΕΝΝΗΣIN

- Αίμα και πυρ...        3΄ 36΄΄]
Δοξαστικόν των αίνων της Κυριακής μετά του Χριστού Γεννήσεως, εις ήχον πλ.δ΄ -
Ψάλλει η χορωδία του Συλλόγου. Μουσικοφίλων Κων/πόλεως.

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ]

Επιστροφή στα Περιεχόμενα