- Τῆς μετανοίας...       [  1΄ 38΄΄]
Εἰς ἦχον πλ. δ´. Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.

- Τὰ πλήθη...       [  1΄ 50΄΄]
Εἰς ἦχον πλ. β´. Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.

- Τὰ πλήθη...       [  2΄ 06΄΄]
Εἰς ἦχον πλ. β´.
Ψάλλει ὁ κυρ Λεωνίδας  Ἀστέρης, Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. - 2005.

- Τῆς μετανοίας...       [  1΄ 38΄΄]
Εἰς ἦχον πλ. δ´. Ψάλλει Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. π. Γεώργιος Τσέτσης.

- Τς σωτηρίας...        [  1΄ 32΄΄]
Εἰς ἦχον πλ. δ´. Ψάλλει Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. π. Γεώργιος Τσέτσης.

- Τὰ πλήθη...       [  1΄ 50΄΄]
Εἰς ἦχον πλ. β´. Ψάλλει Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. π. Γεώργιος Τσέτσης.

- Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς...       [  5΄ 33΄΄]
Ἀπολυτίκιον Ἀκαθίστου μέλος Ἀρχαῖον εἰς ἦχον πλ. δ´. Ψάλλει ὁ Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. π. Γεώργιος Τσέτσης.

ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΕΛΩΝΟΥ  καὶ  ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

- Μὴ προσευξώμεθα...       [  1΄ 40΄΄]
Ἰδιόμελον εἰς ἦχον α´. Ψάλλει ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος κ. Βασίλειος. Ἐμμανουηλίδης.

- Φαρισαῖος κενοδοξία...       [  1΄ 49΄΄]
Ἰδιόμελον εἰς ἦχον α´. Ψάλλει ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος κ. Βασίλειος. Ἐμμανουηλίδης.

- Παραβολαῖς ἐμβιβάζων... Ὡς Τελώνης στενάζω...      [  1΄ 43΄΄]
Εἰς ἦχον πλ. β
. Ψάλλει ὁ  Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος  Στανίτσας.

- Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας...        [  0΄ 59΄΄]
Εἱρμὸς αᾨδῆς τῶν Καταβασιῶν, εἰς ἦχον πλ. β Ψάλλει ὁ Ἄρχων  Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.

- Τῷ θείῳ φέγγει σου Ἀγαθέ...       [  1΄ 40΄΄]
Εἱρμὸς ε´ Ωδής τῶν Καταβασιν  εἰς ἦχον πλ. β´.  Ψάλλει ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας, Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.

- Δροσοβόλον μὲν τὴν κάμινον...       [  1΄ 22΄΄]
Εἱρμὸς ζ
ᾨδῆς τῶν Καταβασιῶν, εἰς ἦχον πλ. β´.  Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.

- Θεὸν ἀνθρώποις ἰδεῖν ἀδύνατον...        [  1΄ 44΄΄]
Εἱρμὸς θ´ ᾨδῆς τῶν Καταβασιν  εἰς ἦχον πλ. β´.  Ψάλλει ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας, Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.

- Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι...       [  4΄ 26΄΄]
Δοξαστικὸν τῶν Αἴνων εἰς ἦχον πλ. δ
.  Ψάλλει ὁ Ἄρχων  Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.

ΚΥΡΙΑΚΗ  τοῦ  ΑΣΩΤΟΥ

- Ὢ πόσων ἀγαθῶν...          [  3΄ 19΄΄]
Δοξαστικὸν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς ἦχον β
. Ψάλλει ὁ Ἄρχων  Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Κωνσταντῖνος  Πρίγγος.

- Τν τοῦ Ἀσώτου φωνν...       [  1΄ 10΄΄]
Ἰδιόμελον τῶν Αἴνων εἰς ἦχον β. Ψάλλει ὁ Ἄρχων  Λαμπαδάριος κ. Βασίλειος. μμανουηλίδης.

- Ὡς ὁ Ἄσωτος υἱός...                [  1΄ 19΄΄]
Εἰς ἦχον πλ. β
. Ψάλλει ὁ Ἄρχων  Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.

- Δαπανήσας ἀσώτως...       [  2΄ 11΄΄]
Ἰδιόμελον εἰς ἦχον πλ. δ. Ψάλλει ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος κ. Βασίλειος. μμανουηλίδης.

- Πάτερ γαθέ...                   [  5΄ 48΄΄]
Εἰς ἦχον πλ. β
. Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.

- Πάτερ ἀγαθέ...            [  5΄ 57΄΄]
Δοξαστικὸν τῶν Αἴνων εἰς ἦχον πλ. β
. Ψάλλει ὁ Ἄρχων  Λαμπαδάριος κ. Βασίλειος. Ἐμμανουηλίδης.
 

ΚΥΡΙΑΚΗ  τῆς  ΑΠΟΚΡΕΩ

- Ὅταν τίθωνται θρόνοι...       [  5΄ 24΄΄]
Δοξαστικὸν ἑσπερινοῦ εἰς ἦχον πλ. δ
. Ψάλλει είμνηστος Ἄρχων Πρωτ. τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.

- Τὴν ἡμέραν τὴν φρικτὴν...       [  0΄ 56΄΄]
Τροπάρια Α
ᾨδῆς εἰς ἦχον πλ. β. Ψάλλει είμνηστος Ἄρχων Πρωτ. τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.

- Ἀσπόρου συλλήψεως...       [  1΄ 30΄΄]
Εἱρμὸς Θ
ᾨδῆς εἰς ἦχον πλ. β. Ψάλλει είμνηστος Ἄρχων Πρωτ. τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.

- Βοηθὸς καὶ σκεπαστὴς...       [  1΄ 10΄΄]
Ἀργὴ Καταβασία εἰς ἦχον πλ. β
. Ψάλλει είμνηστος Ἄρχων Πρωτ. τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.

- Ὢ ποία ὥρα τότε...       [  2΄ 54΄΄]
Ἰδιόμελον τῶν Αἴνων εἰς ἦχον πλ. βΨάλλει είμνηστος Ἄρχων Πρωτ. τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.

- Προκαθάρωμεν...       [  4΄ 52΄΄]
Δοξαστικὸν τῶν Αἴνων εἰς ἦχον α
Ψάλλει είμνηστος Ἄρχων Πρωτ. τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.

ΚΥΡΙΑΚΗ  τῆς  ΤΥΡΙΝΗΣ

- Δεῦρο ψυχή μου ἀθλία...      [  0΄ 25΄΄]
Τροπάριον α´ Ωδής εἰς ἦχον πλ. β´.  Ψάλλει ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας, Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.

- Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας...
      [  0΄ 59΄΄]
Εἱρμὸς α´ ᾨδῆς τῶν Καταβασιν  εἰς ἦχον πλ. β´.  Ψάλλει ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας, Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.

-
Τῷ θείῳ φέγγει σου Ἀγαθέ...       [  1΄ 40΄΄]
Εἱρμὸς ε´ Ωδής τῶν Καταβασιν  εἰς ἦχον πλ. β´.  Ψάλλει ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας, Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.

- Δροσοβόλον μὲν τὴν κάμινον...        [  1΄ 22΄΄]
Εἱρμὸς ζ΄ ᾨδῆς τῶν Καταβασιν, εἰς ἦχον πλ. β´.  Ψάλλει ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας, Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.

- Ἐκ φλογὸς τοῖς Ὁσίοις...        [  1΄ 39΄΄]
Εἱρμὸς η´ ᾨδῆς τῶν Καταβασιν  εἰς ἦχον πλ. β´.  Ψάλλει ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας, Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.

- Θεὸν ἀνθρώποις ἰδεῖν ἀδύνατον...        [  1΄ 44΄΄]
Εἱρμὸς θ´ ᾨδῆς τῶν Καταβασιν  εἰς ἦχον πλ. β´.  Ψάλλει ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας, Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.

-
Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται...       [  4΄ 23΄΄]
Ἰδιόμελον τῶν Αἴνων εἰς ἦχον πλ. α´.  Ψάλλει ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας, Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.

-
Ἔφθασε καιρὸς...       [  4΄ 23΄΄]
Δοξαστικὸν τῶν Αἴνων  εἰς ἦχον πλ. β´.  Ψάλλει ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας, Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.

ΚΥΡΙΑΚΗ  τῆς  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

- Ἡ χάρις ἐπέλαμψε...          [  4΄ 53΄΄]
Δοξαστικὸν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς ἦχον βΨάλλει ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας, ἌρχωνΠρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.

-
Οἱ ἐξ ἀσεβείας...                 [  3΄ 46΄΄]
Δοξαστικὸν τῶν Ἀποστίχων τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς ἦχον β
Ψάλλει ὁ Νικ. Δανιηλίδης, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. - 1963.

- Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον...               [  2΄ 31΄΄]
Εἱρμὸς Καταβασιῶν εἰς ἦχον δΨάλλει ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας, Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. - (1963)
 
- Λίθος ἀχειρότμητος...                [  0΄ 43΄΄]
Εἱρμὸς
Καταβασιῶν εἰς ἦχον δ
Ψάλλει ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας, Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. - (1963)

-
Ἐν σοὶ νῦν ἀγάλλεται... Σαρκὸς τὸ ἐκτύπωμα...        [  1΄ 56΄΄]
Στιχηρὰ τῶν Αἴνων
εἰς ἦχον δ
Ψάλλει ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας, Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.

- Ἐν σοὶ νῦν ἀγάλλεται... Σαρκὸς τὸ ἐκτύπωμα... Ἡμέρα χαρμόσυνος...       [  4΄ 30΄΄]
εἰς ἦχον δ. Ψάλλουν οἱ Λεωνίδας Ἀστέρης καὶ Ἰωάννης Χαριατίδης.

- Ἡμέρα χαρμόσυνος...                  [  0΄ 52΄΄]
Στιχηρὸν τῶν Αἴνων εἰς ἦχον δ΄. 
Ψάλλει ὁ Νικ. Δανιηλίδης, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.

- Μωσῆς τῷ καιρῷ τῆς ἐγκρατείας...              [  4΄ 14΄΄]
Δοξαστικὸν τῶν Αἴνων εἰς ἦχον πλ. β
Ψάλλει ὁ κυρ Λεωνίδας  Ἀστέρης, Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. - 2003.

- Μωσῆς τῷ καιρῷ τῆς ἐγκρατείας...              [  5΄ 00΄΄]
Δοξαστικὸν τῶν Αἴνων εἰς ἦχον πλ. β
Ψάλλει ὁ κυρ Λεωνίδας  Ἀστέρης, Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. - 2005.

ΚΥΡΙΑΚΗ  τῆς  ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

- Σῶσον Κύριε...     [  1΄ 17΄΄]
Ἀπολυτίκιον εἰς ἦχον α´ . Ψάλλουν ἀμφότεροι οἱ Πατρ. χοροί.

- Θειότατος...   Χείρας ἐν τῷ λάκκῳ βληθείς...     [  8΄ 31΄΄]          
Καταβασίαι εἰς ἦχον α

Ψάλλουν ὁ ἀείμνηστος Ἄρχων Πρωτ. τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Βασ. Νικολαΐδης
μετὰ τοῦ Ἄρχ. Λαμπαδαρίου κ. Βασ. Ἐμμανουηλίδου.

- Ὦ Μῆτερ Παρθένε...      [  1΄ 28΄΄]
Εἱρμὸς Θ´ Ὠδῆς, εἰς ἦχον α´.
Ψάλλει ὁ ἀείμνηστος Άρχων Πρωτ. τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Βασίλειος Νικολαΐδης.

- Σταυρὸν Χριστοῦ τὸν τίμιον... Τὸ ξύλον ἐν ᾧ Πάνσεμνε...      [  3΄ 13΄΄]
Ἐξαποστειλάριον τοῦ Σταυροῦ καὶ Θεοτοκίον ἀντίστοιχα, εἰς ἦχον β´.
Ψάλλουν ὁ Ἄρχ. Λαμπαδάριος κ. Βασ. Ἐμμανουηλίδης μετὰ τοῦ αειμνήστου Άρχ. Πρωτ. τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Βασ. Νικολαΐδου.

- Ἐν φωναῖς ἀλαλάξωμεν... Προσελθόντες ἀρύσατε...     [  1΄ 49΄΄]
Προσόμοια τῶν αἴνων, εἰς ἦχον δ´.
Ψάλλουν ὁ ἀείμνηστος Ἄρχων Πρωτ. τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Βασ. Νικολαΐδης καὶ ὁ Ἄρχ. Λαμπαδάριος κ. Βασ. Ἐμμανουηλίδης.

- Τὴν ὑψηλόφρονα γνώμην...     [  4΄ 03΄΄]
Δοξαστικὸν τῶν αἴνων, εἰς ἦχον πλ. δ´.
Ψάλλει ὁ ἀείμνηστος Ἄρχων Πρωτ. τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.  
Θρασύβουλος Στανίτσας.  - 1970

- Δεῦτε πιστοί...     [  5΄ 19΄΄]
Ποίημα Λέοντος Δεσπότου.  Ἰδιόμελον, εἰς ἦχον β´.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Βασ. Ἐμμανουηλίδης.

- Ἐσημειώθη ἐφ᾽ ἡμᾶς...    [  5΄ 51΄΄]
Ψάλλει
ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Ἰωάννης Χαριατίδης. 

Δ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ  ΝΗΣΤΕΙΩΝ

- Ἰατρεύσας ἐμέ...      [  0΄ 31΄΄]
Τροπάριον τῆς ἃ Ὠδὴς τοῦ Κανόνος Δ΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν εἰς ἦχον πλ. a΄.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτ. Ἀρχιεπισκοπ
ς Κων/πόλεως κ. Χαρίλαος Ταλιαδῶρος.
Ι. Ν. Ἁγίου Δημητρίου Ἀμπελοκήπων - 13. Mαρτίου 1972 


- Πάτερ Ἰωάννη ὅσιε...     [  1΄ 07΄΄]
Προσόμοιον τοῦ Ἐεσπερινοὺ Δ΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν εἰς ἦχον πλ. δ΄.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτ. Ἀρχιεπισκοπ
ς Κων/πόλεως κ. Χαρίλαος Ταλιαδῶρος.
Ι. Ν. Ἁγίου Δημητρίου Ἀμπελοκήπων - 13. Mαρτίου 1972 

- Δεῦτε ἐργασώμεθα...     [  3΄ 49΄΄]
Δοξαστικὸν Δ΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν εἰς ἦχον a΄.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτ. Ἀρχιεπισκοπ
ς Κων/πόλεως κ. Χαρίλαος Ταλιαδῶρος.
Ι. Ν. Ἁγίου Δημητρίου Ἀμπελοκήπων - 13. Mαρτίου 1972 

Ε΄ ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ  ΝΗΣΤΕΙΩΝ

- Δόξα... Τὰ τῆς ψυχῆς θηρεύματα...          [  2΄ 00΄΄]
Δοξαστικὸν ἀποστίχων εἰς ἦχον β΄. Ψάλλει ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Βασίλειος Ἐμμανουηλίδης.
 
Φανάρι - 23 Μαρτίου 1991 - Εσπερινός Ε΄ Κυρ. Νηστειών - Προεόρτιος Ευαγγελισμού.

- Οὐκ ἔστιν ἡ Βασιλεία...           [  4΄ 30΄΄]
Δοξαστικὸν Ἰδιόμελον τῶν αἴνων, εἰς ἦχον α´. Ψάλλει ὁ Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. π. Γεώργιος Τσέτσης.
 

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ

- Κατευθυνθήτω...           [  3΄ 03΄΄]
εἰς
ἦχον πλ. β
. Μέλος ἀργὸν Ἰακώβου Πρωτοψάλτου,  Ψάλλει Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Βασ. μμανουηλίδης.

- Νῦν αἱ δυνάμεις...            [ 4΄ 16΄΄]
Χερουβικὸς ὕμνος τῶν Προηγιασμένων
εἰς ἦχον πλ. β
. Ψάλλει ὁ Κων.  Πρίγγος, Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.

- Γεύσασθε...                           [ 4΄ 15΄΄]
Κοινωνικν τῶν Προηγιασμένων
εἰς ἦχον α
. Ψάλλει ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας, Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.
 

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

- Μάρτυρες Κυρίου... Τὰ οὐράνια ὑμνεῖ σε...       [  1΄ 28΄΄]
Μαρτυρικ
ν Στιχηρν, Δόξα
καὶ Νῦν ἀντιστοίχως εἰς τὰ ἀπόστιχα τοῦ Ἑσπερινοῦ.
Ψάλλουν οἱ
 Νικόλαος  Δανιηλίδης καὶ
Θρασύβουλος Στανίτσας.  - 22 Μαρτίου 1959

- Ἀπολυτίκια Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν            [  2΄ 04΄΄]
Ψάλλουν οἱ Νικόλαος Δανιηλίδης καὶ
Θρασύβουλος Στανίτσας.  - 22 Μαρτίου 1959

- Πάντων προστατεύεις ἀγαθή...              [  3΄ 41΄΄]
Θεοτοκίον
εἰς ἦχον β
Ψάλλει ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας, Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.

- Χαλινοὺς ἀποπτύσας...         [  5΄ 57΄΄]
Ἰδιόμελον
Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, ὑπὸ Ἰακώβου Πρωτοψάλτου, εἰς ἦχον πλ. δ.
Ψάλλει ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας, Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.

- Ἀτενίσαι τὸ ὄμμα...                              [  4΄ 10΄΄]
Ἰδιόμελον Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, ὑπὸ Ἰακώβου Πρωτοψάλτου, εἰς ἦχον πλ. δ.
Ψάλλουν τὰ μέλη τῆς Χορωδίας τοῦ Συλλ. Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως.


 
- Ψυχή μου ψυχή μου...            [ 1΄ 43΄΄]
Κοντάκιον
  αὐτόμελον
εἰς ἦχον πλ. βΨάλλει ο είμνηστος Ἄρχων  Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κυρ Ιάκωβος Ναυπλιώτης.