2α Μαρτίου 2022

ΤΕΤΑΡΤΗ: Τῆς Τυρινῆς. Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἡσυχίου τοῦ Συγκλητικοῦ καί τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡμῶν Νικολάου τοῦ Πλανᾶ καί Ἰωακείμ Βατοπαιδινοῦ, τοῦ ἐπονομαζομένου «Παπουλάκη».
 

 

Ἀκολουθία κατά τήν ἐν τῷ Τριῳδί τάξιν.

Τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Μνήμη Δικαίου μετ ἐγκωμίων...».

Κοντάκιον: «Προφῆτα Θεοῦ, καί Πρόδρομε...».

Ἀπόλυσις: Μικρά.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.

Εἰς τό· «Κύριε, ἐκέκραξα...» ἱστῶμεν Στίχους ς΄.

Ἑσπέρια: 1.– Τά 2 Στιχηρά Σταυρώσιμα Προσόμοια ἐκ τῆς Παρακλητικῆς τοῦ γ΄ ἤχου· « κτίσις ἠλλοιώθη Λόγε... – σάρκα τήν ἡμῶν δι οἶκτον...». 2.– Τό 1 Στιχηρόν Προσόμοιον τῆς Θεοτόκου· «Ἐν κλίνῃ κατακείμενος...» καί 3.– Τά 3 Στιχηρά Προσόμοια τοῦ Ἁγίου ἐκ τοῦ Μηναίου (2ᾳ Μαρτίου)· «Καί ἐν βίῳ περίδοξος... – Βασιλεῖ τῶν Δυνάμεων... – Ποταμίοις ἐν ῥεύμασιν...».

Δόξα, Καί νῦν: Τό συνακολουθοῦν Προσόμοιον Σταυροθεοτοκίον· «Ἐν Σταυρῷ ὡς ἑώρακε...».

Ἄνευ Εἰσόδου: «Φῶς ἱλαρόν». Τό Προκείμενον τῆς ἡμέρας.

Ἀπόστιχα: Τό Στιχηρόν Ἰδιόμελον τοῦ Τριῳδίου· «Περιχαρῶς δεξώμεθα πιστοί...», δίς καί τό ὁμόηχον Μαρτυρικόν· « τῆς καλῆς ὑμῶν πραγματείας...», μετά στίχων εἰς τά δύο τελευταῖα· «Πρός σέρα τοῦ ὀφθαλμούς μου...» καί· «Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον...».

Δόξα, Καί νῦν: Τό Προσόμοιον Σταυροθεοτοκίον αὐτῶν· «Παρθένος ἄσπιλος...».

Τρισάγιον.

Ἀπολυτίκια: ντί Ἀπολυτικίων ψάλλονται τά Τροπάρια· «Θεοτόκε Παρθένε...», «Βαπτιστά τοῦ Χριστοῦ...», Δόξα· «Ἱκετεύσατε ὑπέρ ἡμῶν...». Καί νῦν· «Ὑπό τήν σήν εὐσπλαγχνίαν...» (χῦμα)26, «Κύριε, ἐλέησον», μ΄. «Δόξα, Καί νῦν...». «Τήν τιμιωτέραν... – Ἐν ὀνόματι Κυρίου...». «Ὁ  ὤν  εὐλογητός... – Ἐπουράνιε βασιλεῦ...», αἱ 3 μεγάλαι μετάνοιαι μετά τῆς εὐχῆς τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ καί Ἀπόλυσις.

Τῇ Τετάρτῃ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

Τό καθ’ ἡμέραν Μεσονυκτικόν, ὡς εἴθισται.

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.

Μεγάλη Συναπτή.

Τριαδικά: Μετά τήν μεγάλην Συναπτήν ψάλλεται τό· «Ἀλληλούια», ντί τοῦ· «Θεός Κύριος...», εἰς ἦχον γ΄ τετράκις ἀνά τρίς, μετά τῶν πρό αὐτοῦ στίχων· «Ἐκ νυκτός ὀρθρίζει τό πνεῦμά μου...» κτλ. ὡς ἐν τῷ Ὡρολογίῳ. Ἀκολούθως ψάλλονται οἱ Τριαδικοί ὕμνοι τοῦ  γ΄ ἤχου· «Τριάς ὁμοούσιε...», Δόξα· «Πατέρα ἄναρχον...», Καί νῦν· «Ἀθρόον ὁ Κριτής...» (βλέπε ἐν τῷ Ὡρολογίῳ ἐν τέλει τοῦ Τριῳδίου). Εἰς τό τέλος τοῦ α΄ Τροπαρίου· «Δυνάμει τοῦ Σταυροῦ σου, σῶσον ἡμᾶς» κτλ. [Τά ἐνδιάτακτα 2 Καθίσματα τοῦ Ψαλτηρίου]. Εἶτα μικρά Συναπτή καί Ἐκφώνησις· «Ὅτι σόν τό κράτος...».

Καθίσματα: Τά 2 Σταυρώσιμα τῆς α΄ Στιχολογίας τοῦ γ΄ ἤχου (βλέπε ἐν τέλει τοῦ Τριῳδίου)· «Τό ἀναρίθμητον, τῆς ἐξουσίας σου... – Σταυρός ἐπάγη ἐπί γῆς...» καί Δόξα, Καί νῦν, τό ὁμόηχον Σταυροθεοτοκίον αὐτῶν· «Ῥάβδον δυνάμεως κεκτημένοι...». Τῆς β΄ Στιχολογίας τῆς ἡμέρας ἐκ τοῦ Τριῳδίου· «Μετ εἰρήνης διελθεῖν ἡμᾶς...» καί Δόξα, Καί νῦν, τό ὁμόηχον Προσόμοιον Σταυροθεοτοκίον αὐτοῦ· «Παρεστῶσα τῷ Σταυρῷ σου...».

Ὁ Ν΄ Ψαλμός: (Χῦμα).

Κανόνες: α΄ ᾨδή τοῦ α΄ Κανόνος τῆς Παρακλητικῆς τοῦ γ΄ ἤχου μετά τοῦ Εἱρμοῦ αὐτῆς, τοῦ Μηναίου ἄνευ τοῦ Εἱρμοῦ καί τοῦ Τριδίου ἄνευ τοῦ Εἱρμοῦ. Ἡ γ΄ ᾨδή τοῦ Κανόνος τοῦ Τριδίου μετά τοῦ Εἱρμοῦ αὐτῆς καί τῶν δύο Τριῳδίων τοῦ Τριδίου ἄνευ τοῦ Εἱρμοῦ. (Ἐν αἷς δέ ᾨδαῖς ψάλλομεν τά Τριῴδια, καταλιμπάνονται αἱ ᾨδαί τῆς Παρακλητικῆς, καί τοῦ Μηναίου, ἐπειδή δύειρμόν ἐστι τό Τριῴδιον). 

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς·

Εἱρμός γ΄ ᾨδῆς: Ἐκ τοῦ Τριδίου· «Στειρωθέντα μου τόν νοῦν...» (Εἱρμός γ΄ ᾨδῆς τοῦ β΄ Τριῳδίου).

Αἴτησις.

Ἐκφώνησις: «Ὅτι σύ εἶ ὁ Θεός...» καί τό·

Μεσῴδιον Κάθισμα: Τοῦ Ἁγίου ἐκ τοῦ Μηναίου· «Ἀκαταγώνιστος, Ἀθλητής...», μετά τοῦ  Σταυροθεοτοκίου αὐτοῦ· «Ἡ ἀπειρόγαμος, Ἁγνή...». δ΄, ε΄ καί ς΄ ᾨδή τοῦ α΄ Κανόνος τῆς Παρακλητικῆς μετά τῶν Εἱρμῶν αὐτῶν καί οἱ ἀντίστοιχοι τοῦ Μηναίου καί τοῦ Τριδίου ἄνευ τῶν Εἱρμῶν.

Ἀφ ς΄ ᾨδῆς·

Εἱρμός ς΄ ᾨδῆς: Ἐκ τοῦ Τριδίου· «Ὡς Ἰωνᾶν τόν Προφήτην...».

Αἴτησις.

Ἐκφώνησις: «Σύ γάρ εἶ ὁ Βασιλεύς...».

Κοντάκιον: Τό Μαρτυρικόν τοῦ γ΄ ἤχου· «Τῶν Ἀθλοφόρων σου τήν μνήμην...» (βλέπε ἐν τέλει τοῦ Τριῳδίου).  

Συναξάριον: Τῆς ἡμέρας. ζ΄ ᾨδή τοῦ Κανόνος τῆς Παρακλητικῆς μετά τοῦ Εἱρμοῦ αὐτῆς, οἱ ἀντίστοιχοι τοῦ Μηναίου καί τοῦ Τριδίου ἄνευ τῶν Εἱρμῶν. Ἡ η΄ ᾨδή τοῦ Τριδίου μετά τοῦ Εἱρμοῦ αὐτῆς καί τῶν δύο Τριῳδίων τοῦ Τριδίου ἄνευ τοῦ Εἱρμοῦ. θ΄ ᾨδή τοῦ Τριδίου μετά τοῦ Εἱρμοῦ αὐτῆς καί τῶν δύο Τριῳδίων τοῦ Τριδίου ἄνευ τοῦ Εἱρμοῦ.  

Εἱρμός η΄ ᾨδῆς: κ τοῦ Τριῳδίου· «Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν... Τόν ἐν τῇ βάτῳ Μωσεῖ...» (Εἱρμός η΄ ᾨδῆς τοῦ β΄ Τριῳδίου).

Ἡ Τιμιωτέρα

Εἱρμός θ΄ ᾨδῆς: κ τοῦ Τριῳδίου· «Τήν ὑπερφυῶς σαρκί...» (Εἱρμός θ΄ ᾨδῆς τοῦ β΄ Τριῳδίου) καί εὐθύς τό· «Ἄξιόν ἐστιν...».

Αἴτησις.

Ἐκφώνησις: «Ὅτι σέ αἰνοῦσι...».

Φωταγωγικόν: Τοῦ γ΄ ἤχου· «Ἐξαπόστειλον τὸ φῶς σου...» τρίς, μετά τοῦ ἀκροτελευτίου· «Δυνάμει τοῦ Σταυροῦ σου, σῶσον ἡμᾶς» κτλ.

«Σοί δόξα πρέπει...».

Δοξολογία: (χῦμα).

Πληρωτικά.

Ἀπόστιχα: Τό Στιχηρόν Ἰδιόμελον τοῦ Τριῳδίου· «Βρωμάτων νηστεύουσα ψυχή μου...», δίς καί τό ὁμόηχον Μαρτυρικόν· «Ὑμᾶς πανεύφημοι Μάρτυρες...», μετά στίχων εἰς τά δύο τελευταῖα· «Ἐνεπλήσθημεν τῷ πρωΐ τοῦ ἐλέους σου...» καί· «Καί ἔστω λαμπρότης Κυρίου...».

Δόξα, Καί νῦν: Τό Προσόμοιον Σταυροθεοτοκίον αὐτῶν· «Ἀναρτηθέντα ὡς εἶδεν...».

        «Ἀγαθόν τό ἐξομολογεῖσθαι...».

Τρισάγιον.

Ἀπολυτίκιον: «Ἐν τῷ ναῷ ἑστῶτες...». «Κύριε, ἐλέησον», μ΄. «Δόξα, Καί νῦν». «Τήν τιμιωτέραν... Ἐν ὀνόματι Κυρίου...». «Ὁ ὤν εὐλογητός... – Ἐπουράνιε Βασιλεῦ...»  καί αἱ 3 μεγάλαι μετάνοιαι μετά τῆς εὐχῆς τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ καί εὐθύς αἱ· 

ΩΡΑΙ

«Δεῦτε προσκυνήσωμεν...» τρίς, καί ἀναγινώσκονται αἱ Ὧραι α΄, γ΄ καί ς΄. Μετά τό Θεοτοκίον τῆς ς΄ Ὥρας· «Ὅτι οὐκ ἔχομεν παῤῥησίαν...», τό Τροπάριον τῆς Προφητείας τοῦ Τριῳδίου, ἡ Προφητεία μετά τῶν Προκειμένων τῆς ἀρχῆς καί τοῦ τέλους, τό· «Ταχύ προκαταλαβέτωσαν...» καί ἡ λοιπή Ἀκολουθία τῆς ς΄ Ὥρας καί μετά τήν εὐχήν· «Θεέ καί Κύριε τῶν Δυνάμεων...» καί  Ἀπόλυσις.

Σήμερον καί προσεχῆ Παρασκευήν κατ’ ἀρχαῖον ἔθος
τῆς Ἐκκλησίας
δέν τελεῖται Θεία Λειτουργία.

 


Ἐπιστροφή