2α Ὄκτωβρίου 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ: Β΄ ΛΟΥΚΑ. Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κυπριανοῦ καί τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ἰουστίνης τῆς Παρθένου.

 

 

Ἦχος βαρύς, Ἑωθινόν Ε΄.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκια: 1.– «Ἀπόστολε ἅγιε, Ἀνανία...». 2.– Δόξα· «Ἐν σοί, πάτερ, ἀκριβῶς...».

Κοντάκιον: «Ὁ ἐν πρεσβείαις θερμότατος...».

Ἀπόλυσις: Μικρά.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.

Εἰς τό· «Κύριε, ἐκέκραξα...» ἱστῶμεν Στίχους ι΄.

Ἑσπέρια: 1.– Τά 3 Στιχηρά Ἀναστάσιμα· «Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ... – Σταυρόν ὑπέμεινας, Σωτήρ... – Ἀπόστολοι ἰδόντες...». 2.– Τά 3 Στιχηρά Ἀνατολικά· «Κἄν συνελήφθης, Χριστέ... – Δαυϊτικήν προφητείαν... – Κατῆλθες ἐν τῷ ᾅδῃ...» καί 3.– Τά 3 Στιχηρά Προσόμοια τῶν Ἁγίων· «Ἱερέων ἐν χρίσματι... – Τῶν ἀθλούντων τήν εὔκλειαν... – Ἐπῳδαῖς ταῖς τοῦ δαίμονος...», τό πρῶτον δίς.

Δόξα: Τό Ἰδιόμελον τοῦ Ἱερομάρτυρος· «Διδασκαλίαν τῆς πλάνης...».

Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Μήτηρ μέν ἐγνώσθης...».

Εἴσοδος: «Φῶς ἱλαρόν...». Τό Προκείμενον τῆς ἡμέρας.

Ἀπόστιχα: Τό Ἀναστάσιμον Στιχηρόν· «Ἀνέστης ἐκ τοῦ τάφου...» καί τά κατ’ Ἀλφάβητον τοῦ ἤχου· «Τόν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν... – Ὑπό τόν ᾅδην κατελθών... – Φοβερός ὤφθης, Κύριε...».

Δόξα: Τό ἕτερον Ἰδιόμελον τοῦ Ἱερομάρτυρος· «Τόν φωστῆρα τόν θεολαμπῆ...».

Καί νῦν: Τό ὁμόηχον Θεοτοκίον αὐτοῦ· «Ὤ θαύματος καινοῦ...».

Τρισάγιον.

Ἀπολυτίκια: 1.– Τό Ἀναστάσιμον· «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου...». 2.– Δόξα, τοῦ Ἱερομάρτυρος· «Καί τρόπων μέτοχος...» καί 3.– Καί νῦν, τό ὁμόηχον Θεοτοκίον αὐτοῦ· «Τό ἀπ’ αἰῶνος ἀπόκρυφον...».

Ἀπόλυσις: «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

Μετά τόν Ν΄ Ψαλμόν, ὁ Τριαδικός Κανών· «Ἄνοιξόν μου τό στό­μα...», τά Τριαδικά· «Ἄξιόν ἐστιν...». Τρισάγιον καί ἡ Ὑπακοή τοῦ ἤχου· «Ὁ ἡμετέραν μορφήν...».

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.

Εἰς τό· «Θεός Κύριος...».

Ἀπολυτίκια: Τά τοῦ Ἑσπερινοῦ.

Καθίσματα: Τά Ἀναστάσιμα τῆς α΄ Στιχολογίας μετά Θεοτοκίου εἰς τό Καί νῦν· «Ὡς τῆς ἡμῶν ἀναστάσεως...» (πρβλ. ὑποσημ. 3) καί τῆς β΄ Στιχολογίας μετά τοῦ Θεοτοκίου αὐτῶν.

Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθμοί καί τό Προκείμενον τοῦ ἤχου.

Κανόνες: 1.– Ὁ Ἀναστάσιμος· «Νεύσει σου πρός γεώδη...», μετά τῶν Εἱρμῶν αὐτοῦ καί 2.– Τῶν Ἁγίων· «Μετά τῆς ὑπερκοσμίου τάξεως...» μετά στίχου· «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡμῶν» καί εἰς τά δύο τελευταῖα Δόξα, Καί νῦν, ἀμφότεροι εἰς 4.

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς·

Μεσῴδιον Κάθισμα: Τῶν Ἁγίων· «Παιδευθείς ἐν τῇ πλάνῃ ἐπιμελῶς...», μετά τοῦ Θεοτοκίου αὐτοῦ· «Λογισμοῖς ὀλισθαίνων τοῖς πονηροῖς...».

Ἀφ’ ς΄ ᾨδῆς·

Κοντάκιον – Οἶκος: Τά Ἀναστάσιμα.

Συναξάριον: Τῆς ἡμέρας.

Καταβασίαι: «Ἀνοίξω τό στόμα μου...».

Εὐαγγέλιον Ἑωθινόν: Τό Ε΄ Ἑωθινόν· «Ὁ Πέτρος ἀναστάς ἔδραμεν ἐπί τό μνημεῖον...» κτλ.

Ἡ Τιμιωτέρα.

Εἱρμός θ΄ ᾨδῆς: «Ἅπας γηγενής...».

 «Ἅγιος Κύριος...».

Ἐξαποστειλάρια: 1.– Τό Ε΄ Ἀναστάσιμον· «Ἡ ζωή καί ὁδός Χριστός...». 2.– Τῶν Ἁγίων· «Τόν πρότερον ὑπάρχοντα...» καί 3.– Τό Θεοτοκίον αὐτοῦ· «Χαράν τήν ἀνεκλάλητον...».

Εἰς τούς Αἴνους ἱστῶμεν Στίχους η΄.

Αἶνοι: 1.– Τά 4 Στιχηρά Ἀναστάσιμα· «Ἀνέστη Χριστός ἐκ νεκρῶν... – Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι... – Χριστοῦ τήν ἀνάστασιν... – Τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ...» καί 2. Τά 3 Στιχηρά Προσόμοια τῶν Ἁγίων τά ἐν τῷ Ἑσπερινῷ· «Ἱερέων ἐν χρίσματι... – Τῶν ἀθλούντων τήν εὔκλειαν... – Ἐπῳδαῖς ταῖς τοῦ δαίμονος...», τό πρῶτον δίς, μετά στίχων εἰς τά δύο τελευταῖα: α΄.– «Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει, καί ὡσεί κέδρος ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται». β΄.– «Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν Κύριος, πάντα τά θελήματα αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς».

Δόξα: Τό Ε΄ Ἑωθινόν· «Ὤ τῶν σοφῶν σου κριμάτων...».

Καί νῦν: «Ὑπερευλογημένη...».

Δοξολογία: Μεγάλη.

«Σήμερον σωτηρία...».

ΕΙΣ ΤΗΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

«Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου...».

Εἴσοδος.

Εἰσοδικόν: «Δεῦτε προσκυνήσωμεν... ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Μετά τήν Εἴσοδον.

Ἀπολυτίκια: 1.– Τό Ἀναστάσιμον· «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου...». 2.– Τοῦ Ἱερομάρτυρος· «Καί τρόπων μέτοχος...» καί 3.– Τοῦ Ναοῦ.

Κοντάκιον: «Προστασία...».

Τρισάγιον.

Ἀπόστολος: Κυριακῆς ις΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν· «Συνεργοῦντες παρακαλοῦμεν...» (Β΄ Κορ. ς΄ 1-10).

Εὐαγγέλιον: Κυριακῆς β΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ· «Καθώς θέλετε, ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι...» (Λουκ. ς΄ 31-36).

Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἄξιόν ἐστιν...».

Κοινωνικόν: «Αἰνεῖτε...».

«Εἴδομεν τό φῶς...» κτλ.

Ἀπόλυσις: Ἡ τοῦ Ἑσπερινοῦ.
 


Ἐπιστροφή