6η Ὄκτωβρίου 2022

ΠΕΜΠΤΗ: Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ. Τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ἐρωτηΐδος.

 


Ἡ Ἀκολουθία κατά τήν ἐν τῷ Μηναίῳ τάξιν.

Ἀπόστολος: Τοῦ Ἀποστόλου· «Ὁ Θεός ἡμᾶς τούς Ἀποστόλους...» (Α΄ Κορ. δ΄ 9-16), μετά τοῦ Προκειμένου· «Εἰς πᾶσαν τήν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ. – Οἱ οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ», ζήτει τοῦτον τῇ Κυριακῇ ι΄  ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν.

Εὐαγγέλιον: Ὁμοίως· «Οὔσης ὀψίας...» (Ἰω. κ΄ 19-31), τό Θ΄ Ἑωθινόν.

 


Ἐπιστροφή