11η Ὄκτωβρίου 2022

ΤΡΙΤΗ: Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου ἑνός τῶν ἑπτά Διακόνων καί τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Θεοφάνους τοῦ Ὁμολογητοῦ, Ἐπισκόπου Νικαίας τοῦ Ποιητοῦ καί Γραπτοῦ. Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ζηναΐδος καί Φιλονίλλης καί τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Νεκταρίου, Ἀρσακίου, Σισινίου καί Φιλοθέου τοῦ Κοκκίνου, Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως.

 

 

Ἀπόστολος: Τοῦ Ἀποστόλου· «Ἄγγελος Κυρίου ἐλάλησε...» (Πραξ. η΄ 26-39), μετά τοῦ Προκειμένου· «Εἰς πᾶσαν τήν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ. – Οἱ οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ», ζήτει τοῦτον τῇ Πέμπτῃ γ΄ ἑβδομάδος τῶν Πράξεων.

Εὐαγγέλιον: Τῆς ἡμέρας· Τρίτης δ΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ (Λουκ. η΄ 1-3).

 


Ἐπιστροφή