12η Ὄκτωβρίου 2022

ΤΕΤΑΡΤΗ: Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου καί Ἀνδρονίκου.

 

 

Ἀπόστολος: Τῆς ἡμέρας· Τετάρτης ιη΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν (Ἐφεσ. ε΄ 25-33).

Εὐαγγέλιον: Ὁμοίως· Τετάρτης δ΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ (Λουκ. η΄ 22-25).

 


Ἐπιστροφή