15η Ὄκτωβρίου 2022

ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Λουκιανοῦ, Πρεσβυτέρου τῆς Μεγάλης Ἀντιοχείας, Σαβίνου Ὁσίου, Βάρσου Ὁμολογητοῦ.

 


Ἀκολουθία
τοῦ Σαββάτου μετά τοῦ· «Ἀλληλούϊα».

Ἀπόστολος: Τῆς ἡμέρας· Σαββάτου ιη΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν (Α΄ Κορ. ιε΄ 39-45).

Εὐαγγέλιον: Ὁμοίως· Σαββάτου δ΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ (Λουκ.  ς΄ 1-10).

 


Ἐπιστροφή