16η Ὄκτωβρίου 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ: Δ΄ ΛΟΥΚΑ. Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τῶν ἐν Νικαίᾳ τό δεύτερον συνελθόντων, κατά τῶν Εἰκονομάχων.   Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Λογγίνου τοῦ Ἑκατοντάρχου τοῦ φρουρήσαντος ἐπί τοῦ Σταυροῦ καί ἐν τῷ τάφῳ τόν Κύριον.

 
Ἦχος α΄, Ἑωθινόν Ζ΄.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Ἀπόστολοι, Μάρτυρες...».

Κοντάκιον: «Ὡς ἀπαρχάς τῆς φύσεως...».

Ἀπόλυσις: Μικρά.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.

Εἰς τό· «Κύριε, ἐκέκραξα...» ἱστῶμεν Στίχους ι΄.

Ἑσπέρια: 1.– Τά 3 Στιχηρά Ἀναστάσιμα· «Τάς ἑσπερινάς ἡμῶν εὐ­χάς... – Κυκλώσατε, λαοί, Σιών... – Δεῦτε, λαοί, ὑμνήσωμεν...». 2.– Τό 1 Στιχηρόν  Ἀνατολικόν· «Εὐφράνθητε, οὐρανοί...» καί 3.– Τά 6 Στιχηρά Προσόμοια τῶν Πατέρων· «Τάς ἑπτά Συνόδους... – Τό τοῦ Νόμου γράμμα... – Τήν Τριάδα πᾶσιν... – Ἤρκεσε καί μίαν ζωήν ἐμπνεῦσαι... – Τόν διῃρημένον Χριστοῦ Χιτῶνα... – Τούς Μακεδονίους...», ζήτει ταῦτα καί ἅπασαν τήν Ἀκολουθίαν μετά τήν 11ην Ὀκτωβρίου.

Δόξα: Τό Ἰδιόμελον τῶν Πατέρων· «Τάς μυστικάς σήμερον...».

Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Τήν παγκόσμιον δόξαν...».

Εἴσοδος: «Φῶς ἱλαρόν...». Τό Προκείμενον τῆς ἡμέρας καί τά Ἀναγνώσματα.

Ἀπόστιχα: Τό Ἀναστάσιμον Στιχηρόν· «Τῷ πάθει σου, Χριστέ...» καί τά κατ’ Ἀλφάβητον τοῦ ἤχου· «Ἀγαλλιάσθω ἡ κτίσις... – Βασιλεύς ὑπάρχων...– Γυναῖκες μυροφόροι...».

Δόξα: Τό ἕτερον Ἰδιόμελον τῶν Πατέρων· «Τήν ἐτήσιον μνήμην σήμερον...».

Καί νῦν: Τό ὁμόηχον Θεοτοκίον αὐτοῦ· «Νεῦσον παρακλήσεσι...».

Τρισάγιον.

Ἀπολυτίκια: 1.– Τό Ἀναστάσιμον· «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος...». 2.– Δόξα, τῶν Πατέρων· «Ὑπερδεδοξασμένος εἶ...» καί 3.– Καί νῦν, τό ὁμόηχον Θεοτοκίον αὐτοῦ· «Ὁ δι’ ἡμᾶς γεννηθείς...».

Ἀπόλυσις: «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

Μετά τόν Ν΄ Ψαλμόν, ὁ Τριαδικός Κανών τοῦ ἤχου· «Μίαν τρισυπόστατον ἀρχήν...», τό διά τήν Λιτήν Ἰδιόμελον τῶν Πατέρων Δόξα· «Ἀποστολικῶν παραδόσεων...». Καί νῦν, τό ὁμόηχον Θεοτοκίον αὐτοῦ· «Θεοτόκε, ἡ προστασία...», τά Τριαδικά· «Ἄξιόν ἐστιν...». Τρισάγιον καί τό Ἀπολυτίκιον τῶν Πατέρων· «Ὑπερδεδοξασμένος εἶ...».

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.

Εἰς τό· «Θεός Κύριος...».

Ἀπολυτίκια: Τά τοῦ Ἑσπερινοῦ.

Καθίσματα: Τά Ἀναστάσιμα τῆς α΄ Στιχολογίας μετά Θεοτοκίου εἰς τό Καί νῦν· «Τοῦ Γαβριήλ φθεγξαμένου...» (πρβλ. ὑποσημ. 3) καί τῆς β΄ Στιχολογίας μετά τοῦ Θεοτοκίου αὐτῶν.

Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθμοί καί τό Προκείμενον τοῦ ἤχου.

Κανόνες: 1.– Ὁ Ἀναστάσιμος· «Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος...», μετά τῶν Εἱρμῶν αὐτοῦ καί 2.– Τῶν Πατέρων· «Ὑμνολογῆσαι τήν ἑβδόμην ἄθροισιν...» μετά στίχου· «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡμῶν» καί εἰς τά δύο τελευταῖα Δόξα, Καί νῦν, ἀμφότεροι εἰς 4.

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς·

Τό Ἀναστάσιμον Κοντάκιον καί ὁ Οἶκος (χῦμα) καί τό·

Μεσῴδιον Κάθισμα: Τῶν Πατέρων· «Φωστῆρες ὑπέρλαμπροι...», μετά τοῦ Θεοτοκίου αὐτοῦ· «Ταχύ ἡμᾶς πρόφθασον...».

Ἀφ’ ς΄ ᾨδῆς·

Κοντάκιον – Οἶκος: Τῶν Πατέρων.

Συναξάριον: Τῆς ἡμέρας καί τό Ὑπόμνημα τῶν Πατέρων.

Καταβασίαι: «Ἀνοίξω τό στόμα μου...».

Εὐαγγέλιον Ἑωθινόν: Τό Ζ΄ Ἑωθινόν· «Τῇ μιᾷ τῶν Σαββάτων Μαρία ἡ Μαγδαληνή...» κτλ.

Ἡ Τιμιωτέρα.

Εἱρμός θ΄ ᾨδῆς: «Ἅπας γηγενής...».

«Ἅγιος Κύριος...»

Ἐξαποστειλάρια: 1.– Τό Ζ΄ Ἀναστάσιμον· «Ὅτι ᾖραν τόν Κύριον...». 2.– Τῶν Πατέρων· «Πατέρες οὐρανόφρονες...» καί 3.– Τό Θεοτοκίον αὐτοῦ· «Πρεσβείαις ὑπεράγαθε...».

Εἰς τούς Αἴνους ἱστῶμεν Στίχους η΄.

Αἶνοι: 1.– Τά 4 Στιχηρά Ἀναστάσιμα· «Ὑμνοῦμεν σου, Χριστέ... – Ὁ Σταυρόν ὑπομείνας... – Ὁ τόν ᾅδην σκυλεύσας... – Τήν θεοπρεπῆ σου συγκατάβασιν...» καί 2.– Τά 3 Στιχηρά Προσόμοια τῶν Πατέρων· «Ὅλην συγκροτήσαντες... – Ὅλην εἰσδεξάμενοι... – Ὅλην συλλεξάμενοι...», τό πρῶτον δίς, μετά τῶν πρό αὐτῶν στίχων εἰς τά δύο τελευταῖα: α΄.– «Εὐλογητός εἶ, Κύριε, ὁ Θεός τῶν Πατέρων ἡμῶν καί αἰνετόν καί δεδοξασμένον τό ὄνομά σου εἰς τούς αἰῶνας». β΄.– «Συναγάγετε αὐτῷ τούς Ὁσίους αὐτοῦ, τούς διατιθεμένους τήν διαθήκην αὐτοῦ ἐπί θυσίαις».

Δόξα: Τό Ἰδιόμελον τῶν Πατέρων· «Τῶν Ἁγίων Πατέρων ὁ χορός...».

Καί νῦν: «Ὑπερευλογημένη...».

Δοξολογία: Μεγάλη.

«Σήμερον σωτηρία...».

ΕΙΣ ΤΗΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

«Τοῦ λίθου σφραγισθέντος...».

Εἴσοδος.

Εἰσοδικόν: «Δεῦτε προσκυνήσωμεν... ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Μετά τήν Εἴσοδον.

Ἀπολυτίκια: 1.– Τό Ἀναστάσιμον· «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος...». 2.– Τῶν Πατέρων· «Ὑπερδεδοξασμένος εἶ...» καί 3.– Τοῦ Ναοῦ.

Κοντάκιον: «Προστασία...».

Τρισάγιον.

Ἀπόστολος: Κυριακῆς τῶν Πατέρων· «Πιστός ὁ λόγος...» (Τίτ. γ΄ 8-15), ζήτει τοῦτον μετά τήν 11ην Ὀκτωβρίου.

Εὐαγγέλιον: Κυριακῆς δ΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ· «Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι...» (Λουκ. η΄ 5-15).

Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἄξιόν ἐστιν...».

Κοινωνικόν: «Αἰνεῖτε...».

«Εἴδομεν τό φῶς...» κτλ.

Ἀπόλυσις: Ἡ τοῦ Ἑσπερινοῦ.

 


Ἐπιστροφή