18η Ὄκτωβρίου 2022

ΤΡΙΤΗ: Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ. Μαρίνου Μάρτυρος τοῦ Γέροντος.
 

 

Ἡ Ἀκολουθία κατά τήν ἐν τῷ Μηναίῳ τάξιν.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Καταβασίαι: «Ἀνοίξω τό στόμα μου...».

ΕΙΣ ΤΗΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Μετά τήν Εἴσοδον.

Ἀπολυτίκια: 1.– Τοῦ Εὐαγγελιστοῦ· «Ἀπόστολε ἅγιε, καί Εὐαγγελιστά Λουκᾶ...» καί 2.– Τοῦ Ναοῦ.

Κοντάκιον: «Προστασία...».

Τρισάγιον.

Ἀπόστολος: Τοῦ Εὐαγγελιστοῦ· «Ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε...» (Κολ. δ΄ 5-11. 14-18).

Εὐαγγέλιον: Ὁμοίως· «Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει...» (Λουκ. ι΄ 16-21), ζήτει τοῦτο τῇ 8ῃ Νοεμβρίου.

Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἄξιόν ἐστιν...».

Κοινωνικόν: «Εἰς πᾶσαν τήν γῆν...».

«Εἴδομεν τό φῶς...» κτλ.

Ἀπόλυσις.

 


Ἐπιστροφή