20η Ὄκτωβρίου 2022

ΠΕΜΠΤΗ: Τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου, τῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Ματρώνης τῆς Χιοπολίτιδος καί τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ. Τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Ἀνδρονίκου.


 

 

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου κατά τήν ἐν τῷ Μηναίῳ τάξιν.
Ὅπου ἑορτάζουσιν ὁ Ἅγιος Γεράσιμος ἤ ἡ Ἁγία Ματρώνα, ἡ Ἀκολουθία αὐτῶν
ἐκ τῆς ἰδιαιτέρας Φυλλάδος συμψάλλεται μετά τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου.

Ἀπόστολος: Τοῦ Ἁγίου· «Ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι...» (Β΄ Τιμ. β΄ 1-10), μετά τοῦ Προκειμένου· «Εὐφρανθήσεται δίκαιος ἐν Κυρίῳ. Εἰσάκουσον, ὁ Θεός, τῆς φωνῆς μου», ζήτει τοῦτον τῇ 26ῃ Ὀκτωβρίου.

Εὐαγγέλιον: Τῆς ἡμέρας· Πέμπτης ε΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ (Λουκ. θ΄ 49-56).

Ψαλλομένης Ἀκολουθίας Ἁγίου τινός, ἐκ τῶν σήμερον ἑορταζομένων
ἀναγινώσκονται τά εἰς τήν ἰδιαιτέραν αὐτοῦ Φυλλάδα
εὑρισκόμενα ἁγιογραφικά Ἀναγνώσματα.

 


Ἐπιστροφή