26η Ὄκτωβρίου 2022

ΤΕΤΑΡΤΗ: Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου. Ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος σεισμοῦ (740).

 


Τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Οἱ μάρτυρές σου, Κύριε...».

Κοντάκιον: «Ἀγωνισάμενοι καλῶς...».  

Ἀπόλυσις: Μικρά.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.

Εἰς τό· «Κύριε, ἐκέκραξα...» ἱστῶμεν Στίχους ς΄.

Ἑσπέρια: Τά 6 Στιχηρά Προσόμοια τοῦ Ἁγίου· «Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος... – Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος... – Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος... – Πύργος εὐσεβείας πέφηνας... – Πάθει τό πάθος μιμούμενος... – Αἵματι τῷ σῷ σταζόμενος...».

Δόξα: Τό Ἰδιόμελον τοῦ Ἁγίου· «Σήμερον συγκαλεῖται ἡμᾶς...».

Καί νῦν: Τό ὁμόηχον Θεοτοκίον· «Παναγία Δέσποινα...».

Εἴσοδος: «Φῶς ἱλαρόν...». Τό Προκείμενον τῆς ἡμέρας καί τά Ἀναγνώσματα.

Ἀπόστιχα: Τά 3 Στιχηρά Ἰδιόμελα τοῦ Σεισμοῦ· «Τῆς γῆς συνταρασσομένης... – Φοβερός εἶ Κύριε... – Νινευῖται τοῖς παραπτώμασι...», μετά τῶν πρό αὐτῶν στίχων εἰς τά δύο τελευταῖα: α΄.– «Συνέσεισας τήν γῆν καί συνετάραξας αὐτήν». β΄.– « ἐπιβλέπων ἐπί τήν γῆν καί ποιῶν αὐτήν τρέμειν».

Δόξα: Τό ἕτερον Ἰδιόμελον τοῦ Ἁγίου· «Ἔχει μέν ἡ θειοτάτη σου ψυχή...».

Καί νῦν: Τό ὁμόηχον Θεοτοκίον αὐτοῦ· «Ἀνύμφευτε Παρθένε...».

Τρισάγιον.

Ἀπολυτίκια: 1.– Τοῦ Ἁγίου· «Μέγαν εὕρατο ἐν τοῖς κινδύνοις...» καί 2.– Δόξα, Καί νῦν, τοῦ Σεισμοῦ· «Ὁ ἐπιβλέπων ἐπί τήν γῆν...».

Ἀπόλυσις.

Τῇ Τετάρτῃ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

Μετά τόν Ν΄ Ψαλμόν, τά διά τήν Λιτήν Στιχηρά Ἰδιόμελα τοῦ Ἁγίου· «Εὐφραίνου ἐν Κυρίῳ...» κτλ. μετά τοῦ Δόξα, Καί νῦν αὐτῶν. Τρισάγιον καί τό Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου· «Μέγαν εὕρατο ἐν τοῖς κινδύνοις...».

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.

Εἰς τό· «Θεός Κύριος...».

Ἀπολυτίκια: 1.– Τοῦ Ἁγίου· «Μέγαν εὕρατο ἐν τοῖς κινδύνοις...». 2.– Δόξα, τό αὐτό καί 3.– Καί νῦν, τοῦ Σεισμοῦ· «Ὁ ἐπιβλέπων ἐπί τήν γῆν...».  

Καθίσματα: Τοῦ Ἁγίου τῆς α΄ καί β΄ Στιχολογίας καί τό μετά τόν Πολυέλεον, μετά τῶν Θεοτοκίων αὐτῶν.

Ἀναβαθμοί: Τό α΄ Ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἤχου· «Ἐκ νεότητός μου...».

Προκείμενον: «Θαυμαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ».

Στίχος: «Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος».

Εὐαγγέλιον Ὄρθρου: Τοῦ Ἁγίου· «Προσέχετε ἀπό τῶν ἀν­θρώ­πων...» (Λουκ.    κα΄ 12-19).                

Ὁ Ν΄ Ψαλμός: (Χῦμα). Δόξα· «Ταῖς τοῦ Ἀθλοφόρου πρεσβείαις...». Καί νῦν· «Ταῖς τῆς Θεοτόκου πρεσβείαις...» καί τό Ἰδιόμελον· «Εἰς τά ὑπερκόσμια σκηνώματα...».

Κανόνες: 1.– Ὁ τοῦ Σεισμοῦ· «Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας...», μετά τῶν Εἱρμῶν αὐτοῦ μετά στίχου· «Δόξα σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι» καί 2.– Ὁ β΄ τοῦ    Ἁγίου· «Μερίς μου Δημήτριε...» μετά στίχου· «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν» καί εἰς τά δύο τελευταῖα Δόξα, Καί νῦν, ἀμφότεροι εἰς 4.   

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς·

Μεσῴδια Καθίσματα: 1.– Τοῦ Ἁγίου· «Εὐσεβείας τοῖς τρόποις...» καί 2.– Δόξα, Καί νῦν, τοῦ Σεισμοῦ· «Τῆς ἐπελθούσης σου ὀργῆς...».

Ἀφ’ ς΄ ᾨδῆς·

Κοντάκιον – Οἶκος: Τοῦ Ἁγίου.

Συναξάριον: Τῆς ἡμέρας.

Καταβασίαι: «Ἀνοίξω τό στόμα μου...».

Ἡ Τιμιωτέρα.

Εἱρμός θ΄ ᾨδῆς: «Ἅπας γηγενής...».

Ἐξαποστειλάρια: 1.– Τοῦ Ἁγίου· «Μάρτυς Χριστοῦ Δημήτριε...» καί 2.– Τό Θεοτοκίον αὐτοῦ· «Τόν σαρκωθέντα Κύριον...».

Εἰς τούς Αἴνους ἱστῶμεν Στίχους δ΄.

Αἶνοι: Τά 3 Στιχηρά Προσόμοια τοῦ Ἁγίου· «Δεῦρο Μάρτυς Χριστοῦ πρός ἡμᾶς... – Τεῖχος ὠχυρωμένον ἡμῖν... – Πᾶσαν τήν ἀρετήν συλλαβών...», τό πρῶτον δίς.

Δόξα: Τό Ἰδιόμελον αὐτῶν· «Τόν λόγχαις κληρωσάμενον...».

Καί νῦν: Τό ὁμόηχον Θεοτοκίον αὐτοῦ· «Ῥῦσαι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἀναγκῶν ἡμῶν...».

Δοξολογία: Μεγάλη.

«Μέγαν εὕρατο ἐν τοῖς κινδύνοις...».

ΕΙΣ ΤΗΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

«Μέγαν εὕρατο ἐν τοῖς κινδύνοις...»

Εἴσοδος.

Εἰσοδικόν: «Δεῦτε προσκυνήσωμεν... ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός...».

Μετά τήν Εἴσοδον.

Ἀπολυτίκια: 1.– Τοῦ Σεισμοῦ· «Ὁ ἐπιβλέπων ἐπί τήν γῆν...». 2.– Τοῦ Ἁγίου· «Μέγαν εὕρατο ἐν τοῖς κινδύνοις...» καί 3.– Τοῦ Ναοῦ.         

Κοντάκιον: «Προστασία...».

Τρισάγιον.

Ἀπόστολος: Τοῦ Ἁγίου· «Ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι...» (Β΄ Τιμ. β΄ 1-10).

Εὐαγγέλιον: Ὁμοίως· «Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν...» (Ἰω. ιε΄ 17-27, ις΄ 1-2).

Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἄξιόν ἐστιν...».

Κοινωνικόν: «Εἰς μνημόσυνον...».

        «Εἴδομεν τό φῶς» κτλ.

Ἀπόλυσις.

 


Ἐπιστροφή