28η Ὄκτωβρίου 2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου105. Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Τερεντίου καί Εὐνίκης καί τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Στεφάνου τοῦ Σαββαΐτου. Τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἀρσενίου καί Ἀθανασίου, Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ ἐξ Ἀνδρούσης Μεσσηνίας. Ἀγγελῆ, Μανουήλ, Γεωργίου καί Νικολάου τῶν νεομαρτύρων, τῶν ἐν Ρεθύμνῃ μαρτυρησάντων. Τοῦ Ἁγίου Ροστισλάβου,  Μεγάλου Φωτιστοῦ, Δουκός τῆς Μοραβίας.

 


Ἡ Ἀκολουθία κατά τήν ἐν τῷ Μηναίῳ τάξιν
ἐκδόσεως Ἀποστολικῆς Διακονίας.

Ἀπόστολος: Τῆς Θεοτόκου· «Εἶχεν ἡ πρώτη σκηνή...» (Ἑβρ. θ΄ 1-7), μετά τοῦ Προκειμένου· «Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τόν Κύριον καί ἠγαλλίασε τό πνεῦμά μου ἐπί τῷ Θεῷ τῷ σωτήρί μου. – Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπί τήν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ», ζήτει τοῦτον τῇ 21ῃ Νοεμβρίου.

Εὐαγγέλιον: Ὁμοίως· «Εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς κώμην τινά...» (Λουκ. ι΄ 38-42, ια΄  27-28), ζήτει τοῦτο τῇ 8ῃ Σεπτεμβρίου.

Κοινωνικόν: «Ποτήριον σωτηρίου...».

Ἄλλως·

Ἀπόστολος: Τῆς ἡμέρας· Παρασκευῆς κ΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν (Φιλιπ. γ΄ 8-19).

Εὐαγγέλιον: Ὁμοίως· Παρασκευῆς ς΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ (Λουκ. ια΄ 23-26).

Σημείωσις: Εἰς τάς ἐν τῷ Ἐξωτερικῷ Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου εἴθισται νά τελῆται κατά τήν ἡμέραν ταύτην ἡ καθιερωμένη Δοξολογία, κατά τήν ἐν τῷ Ἱερατικῷ τάξιν (βλ. Ἱερατικόν, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας Ἐκκλησίας Ἐλλάδος).

 105. Ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἑλλάδος καθιερώθη, ἀπό τοῦ ἔτους 1952, ὅπως τήν ἡμέραν αὐτήν συνεορτάζεται ἡ Ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης, ἥτις ἑορτάζεται καί τήν 1ην τοῦ μηνός.

 


Ἐπιστροφή