31η Ὄκτωβρίου 2022

ΔΕΥΤΕΡΑ: Τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Στάχυος, κατασταθέντος Ἐπισκόπου τῆς ἐν Βυζαντίῳ Ἐκκλησίας (38-45) παρά τοῦ ἱδρυτοῦ αὐτῆς Ἀποστόλου Ἀνδρέου, Ἀπελλοῦ, Ἀμπλία, Οὐρβανοῦ, Ἀριστοβούλου καί Ναρκίσσου ἐκ τῶν Ο΄. Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἐπιμάχου καί Νικολάου Νεομάρτυρος ἐν Χίῳ.
 

 

Ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τελεῖται Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Ἀπόστολος: Τῶν Ἀποστόλων· «Συνίστημι ὑμῖν Φοίβην τήν ἀδελφήν...» (Ῥωμ. ις΄ 1-16), μετά τοῦ Προκειμένου· «Εἰς πᾶσαν τήν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν. – Οἱ οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ», ζήτει τοῦτον τῇ Παρασκευῇ ε΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν.

Εὐαγγέλιον: Τῆς ἡμέρας· Δευτέρας ζ΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ (Λουκ. ια΄ 29-33).
 


Ἐπιστροφή